1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, cod fiscal 4244792, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: șase spații comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Suceava și terenul aferent acestora, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava, situate în municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr. 7 A, după cum urmează:
  - spațiul nr. 1 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 8,5 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/1;
  - spațiul nr. 2 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 8 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/2; 
  - spațiul nr. 3 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 8 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/3; 
  - spațiul nr. 4 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 8 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/4; 
  - spațiul nr. 13 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 7,5 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/13; 
  - spațiul nr. 14 și terenul aferent domeniul public, în suprafață de 7,5 mp fiecare, identic cu parcela cadastrală nr. 44091.C3/14.
  Închirierea se face conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 18 din 27.01.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Suceava din Suceava.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod postal 720224, judeţul Suceava, telefon 0230/212696, int 147.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.05.2022, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, cod postal 720224, judeţul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora 12:00, sediul Primăriei Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 24, judeţul Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.
7. Anunțul de licitație a fost publicat în Monitorul Oficial , partea a VI-a, nr. 77 din 20.04.2022.

Inchide