ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ; ÎNCHIRIERE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A, judeţul Suceava, cod fiscal 4244792, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat : Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 373 din 27.10.2022 și  în baza O.U.G nr. 57/03.07.2019  o parcelă de teren  în suprafață de 11 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Lazăr Vicol fn, în vederea amenajării unui loc de parcare acoperit pentru tricicleta electrică.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate procura la cerere de la sediul  Municipiului Suceava.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, Municipiul Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/04/2023, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20/04/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Municipiului Suceava, Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 5A, Registratură – ghișeul nr. 3,  judeţul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse într-un exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:20/04/2023, ora 12.00, în Sala de Ședinte a Municipiului Suceava , Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5 A,  judeţul Suceava.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, Suceava, județul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.

7. Anunțul de licitație a fost publicat în M.O. nr. 48 din 14.03.2023

Inchide