ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ, CONCESIUNE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, cod fiscal 4244792, telefon 0230.212.696, int. 147, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: o parcelă de teren în suprafață de 28 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Cireșilor nr. 28, în vederea construirii unui garaj. Concesionarea se face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 173 din data de 26.05.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Suceava , Bd. 1 Mai nr. 5A.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, cod postal 720224, judeţul Suceava, telefon 0230/212696, int 147.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul este de 10 lei pentru parcela de 28 mp şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A sau prin virament bancar în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.09.2022, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele: 
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.10.2022, ora 10:00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, cod postal 720224, judeţul Suceava.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.10.2022, ora 12:00, sediul Primăriei Municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 24, judeţul Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail: trsv-registratura@just.ro.
7. Anunțul de licitație a fost publicat în M.O. nr. 167 din 31.08.2022.

Inchide