1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava, telefon 0230.212.696, int. 133, fax 0230.530.231, e-mail: primsv@primariasv.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: obiectul concesiunii îl constituie un număr de 49 de parcele cadastrale în suprafaţă totală de 54.108 mp, teren aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava, parcele de teren prezentate în anexa nr. 3 a H.C.L. nr. 266 din 19.09.2019 şi se face conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se ridică de la Primăria Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, Serviciul Patrimoniu, cam. 3, judeţul Suceava.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: costul documentaţiei este de 100 lei şi poate fi achitată în numerar la casieria Primăriei Municipiului Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.06.2020, ora 15.00.
4. Informaţii privind ofertele: conform precizărilor din documentaţia de atribuire.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.06.2020, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, judeţul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2020, ora 12.00, sediul Primăriei Municipiului Suceava din Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, camera 24, judeţul Suceava.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230.214.948, 0230.523.290, e-mail:
trsv-registratura@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.05.2020.
(8/225.175)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 21 mai 2020.

Inchide