Direcţia de Asistenţă Socială

ANUNŢ

CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2013-MARTIE 2014 

Declararea nereală a veniturilor, bunurilor mobile şi imobile, precum şi a componenţei familiei, constituie infracţiune. Sumele încasate necuvenit vor fi recuperate, iar dosarele vor fi înaintate organelor de cercetare penală. Verificările se vor efectua prin anchete sociale şi la registrul de rol al evidenţelor fiscale al Primăriei municipiului Suceava. 

OBLIGATORIU! 

Actele doveditoare care se vor anexa cererii şi declaraţiei, pentru obţinerea ajutorului de încălzire sunt:

 1. contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de închiriere sau subînchiriere, fişa locativă (pentru cei cu locuinţă proprietate de stat), mandat de reprezentare din partea titularului (împuternicire sau declaraţie), certificat de moştenitor, pentru titularii de cerere care nu au calitate de proprietar;

 2. copie CI/BI/certificat de naştere, pentru titularul cererii şi toţi ceilalţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu domiciliul înscris la adresa pentru care solicită dreptul, hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei/tutelei/curatelei/plasament;

 3. documentele justificative privind toate veniturile familiei/persoanei singure (aşa cum sunt descrise şi în cerere la fiecare categorie de venit): 

  - adeverinţe de venit pentru salariaţi care să cuprindă venitul net din luna anterioară cererii, bonuri de masă, alte venituri şi stimulente de natură salarială;

  - cupon/mandat poştal pentru pensii, indemnizaţii şi alocaţii inclusiv pensii de întreţinere ale copiilor, în urma divorţului părinţilor şi altele, conform categoriilor de venit, detaliate în cerere;

  - declaraţii de impunere pentru IFA sau PF obţinute de la Administraţia financiară;

  - adeverinţă de la Administraţia financiară pentru cei care declară că nu realizează venituri.

  La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

 4. Certificatul de înmatriculare a autoturismului/motocicleta, deoarece nu se acordă ajutor de încălzire pentru cei care deţin autoturisme/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani. Excepţie fac doar autoturismele adaptate persoanelor cu handicap. Este permis doar deţinerea unui singur autoturism/motocicletă care să aibe vechime mai mare de 10 ani.

 5. În cazul persoanelor care nu au domiciliul stabil pe raza municipiului Suceava, adeverinţă de la Primăria de domiciliu, din care să rezulte că nu au solicitat acest drept şi adeverinţă care să ateste bunurile mobile şi imobile pe care le deţin;

 6. Atenţie la depozitele bancare mai mari de 3000 de lei care constituie bun ce nu permite acordarea ajutoarelor de încălzire! În sezoanele 2012 şi 2013 au fost depistate 1086 de persoane care au solicitat acest drept şi care deţineau depozite bancare mai mari de 3000 lei, persoane pentru care s-au emis dispiziţii de recuperare;

 7. Pentru persoanele care solicită ajutorul de încălzire şi sunt în sistem centralizat, cererea şi declaraţia trebuie să fie vizată de asociaţia de proprietari, viză care atestă numărul de camere şi numărul de persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor comune;

 8. Pentru persoanele care solicită ajutorul de încălzire cu energie electrică, este necesar să prezinte adeverinţă de la asociaţia de proprietari care să ateste că sunt debranşaţi de la sistemul centralizat si nu au centrala pe gaz metan;

 9. Factura de la E.ON GAZ doar pentru beneficiarii de ajutor la gaz metan;

 10. Factura de la E.ON ELECTRICA doar pentru beneficiarii de ajutor la energie electrică;

 11. Pentru cei care solicită ajutorul la lemne, combustibili petrolieri, este necesar să solicite de la Serviciul cadastru, fond funciar, registrul agricol Primăria Suceava, o adeverinţă cu culturile de teren agricol şi numărul de animale şi păsări pe care le deţin.

Cererile pentru acordarea ajutorului la energie termică, împreună cu documentele justificative anexate, se depun la asociaţiile de proprietari.

Cererile pentru acordarea ajutorului la energie electrică şi lemne se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava din cartierul Burdujeni.

Cererile pentru acordarea ajutorului la gaz metan se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr. 5A, parter-ghişeu.

În cazul cererilor incomplete sau care nu sunt însoţite de acte justificative se va proceda la returnarea lor către asociaţiile de proprietari sau, după caz, la neacordarea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei, printr-o dispoziţie a primarului.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere să fie completate corect, cu maximă seriozitate (în toate spaţiile), conform indicaţiilor din formular. Atenţie la completarea terenurilor cultivate şi la categoriile de animale!

PRIMAR,

ION LUNGU

 

 

 

 

 

 

Inchide