Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava. 
  Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
  Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 20 iulie - 8 august 2022;
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 august 2022, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești - inginerie civilă sau inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
  Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
  Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.
  Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
    - formularul de înscriere;  
    - curriculum vitae, model comun european;
    - copia actului de identitate;
    - copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    - copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    - cazierul judiciar;
    - copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
    - declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, email ralucap@primariasv.ro.
 

Inchide