Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor gradul II, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână, luni-vineri, în cadrul Serviciul programe sociale, sănătate, educație la Direcția de Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.
    
      Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
b) specifice: cele prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
- certificat de calificare “Expert local pe problemele romilor”;
- apartenență la minoritatea romă – dovedită cu o adeverință din partea unei organizații legal constituită a romilor prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă;
- vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.
    
      Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor a două probe: proba scrisă şi interviul.
      Concursul se organizează conform următorului calendar:         
•    23 august 2023, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Municipiului Suceava; 
•    1 septembrie 2023, ora 1000- proba srisă ce se va desfăşura la sediul Municipiului Suceava. 
    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei. 
     Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
      În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.
      Anunțul se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail : posturi@gov.ro.

      Bibliografia și tematica sunt prevăzute în anexă la prezentul anunț.
      Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită pentru concurs inclusiv republicările, modificările și completările acestora la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

     Documentația de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele: 
- formular de înscriere la concurs*  
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
- copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor  specifice ale postului  solicitate;
- copia certificatului de calificare “Expert local pe problemele romilor”;
- adeverință din partea unei organizații legal constituită a romilor prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă;
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă, pentru ocuparea postului;*
- certificatul de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 
- curriculum vitae, model comun european
Documentele se vor prezenta în original - pentru conformitate. Copiile vor fi realizate, gratuit, de secretarul comisiei de concurs.

* Formularul de înscriere și modelul adeverinței care atestă vechimea în muncă se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252. 


PRIMAR,
Ion Lungu

 

Anunţ nr. 29958/08.08.2023

 

Inchide