imediat superior/superioare celui/celei deţinut/deținută  pentru  funcțiile contractuale de execuţie care îndeplinesc cumulativ  art.554 alin.(3)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional sau treapta profesională aferent/aferentă funcţiei contractuale ocupată;
• să fi obţinut cel puţin calificativul " foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puțin de două ori în  ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Examenul de promovare a personalului contractual, va consta, conform procedurii specifice,  în susţinerea de către candidat a unei probe scrise sau unei probe practice, după caz, cu subiecte stabilite de comisia de examinare.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional/treaptă profesională sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun de către candidați, la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen  de  5 zile de  la  data  afişării  anunţului,  respectiv în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2020;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 14 decembrie 2020, cu începere de la ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
• Proba practică se va desfășura în data de 14 decembrie 2020, cu începere de la ora 12,00, la sediul Direcției Generale a Domeniului Public.

Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
• formularul de înscriere completat;
• adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional / treapta profesională din care se promovează;
 Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.
 
PRIMAR,
Ion Lungu

Anun nr. 37574/26.11.2020

Inchide