care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II 2021.
  Condițiile de participare la examenul de promovare sunt următoarele:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional aferent funcţiei contractuale ocupată;
• să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puțin de două ori în  ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Examenul de promovare a personalului contractual va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise, cu subiecte stabilite de comisia de examinare.
Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun de către candidați la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 29.07.2021 – 04.08.2021;
• Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.08.2021, cu începere de la ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50.
  Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
• cerere de participare la examenul de promovare;
• adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152/252. 

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide