Nr. 128/05.01.2016

A N U N Ţ

 Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum urmează:
 •  Sector spaţii verzi:
                   - mecanic utilaje, treapta III      - 1 post           
                   - îngrijitor                                - 3 posturi 
 • Sector prestări servicii
                   - instalator tr.IV                        - 1 post
                   - îngrijitor                                - 1 post
 • Sector parc auto
                   - şofer tr.I                                - 1 post
 • Formaţia Atelierul întreţinere,reparaţii
                  -  muncitor mecanic tr.IV            - 1 post
 • Baza sportivă Patinoar artificial
                  - muncitor mecanic tr.IV             - 1 post
 • Centrul Cultural Bucovina
                  - instalator tr.IV                          - 1 post

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
 a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 b) specifice pentru toate posturile: absolvent de şcoală generală
     specifice pe posturi:
      • mecanic utilaje, treapta III:
         - calificare în meseria de  mecanic
         - vechime în specialitate de minimum 3 ani
      •  muncitor mecanic, treapta IV:
         - calificare în meseria de  mecanic
      • instalator, treapta IV :
         - calificare în meseria de instalator
      • şofer,  treapta I 
         - permis de conducere categoriile B şi C;
         - vechime necesară în profesia de conducător auto: minimum 3 an
 
 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
      • 18.01.2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
      • 25.01.2016, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public din str. Universităţii nr.2;
      • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

       Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
       Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
        În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 - cererea de înscriere la concurs* 
 - curriculum vitae*
 - copia actului de identitate
 - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
 - copie a permisului de conducere pentru postul de şofer
 - copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
 - cazierul judiciar
 - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

PRIMAR,
Ion Lungu

 

Inchide