ANUNŢ NR.33568/24.10.2016

        Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante  de consilier clasa I asistent din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului.
        Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               
        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 22 noiembrie 2016, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava

       Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
      -  pentru consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului:
- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile arhitecturii, ingineriei în construcţii sau urbanism
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.
 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
- cazierul judiciar
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252. 

BIBLIOGRAFIE

 PRIMAR

ION LUNGU

Inchide