a 18  funcţii publice vacante din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate, în data de 6 august 2019, ora 10:00 – proba scrisă, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Lista posturilor vacante și condițiile specifice de participare:

a) Serviciul buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice  - Bibliografie; Atribuţiile posturilor
• consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post 
   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul; 

b) Serviciul  finanțare învățământ și încasări directe - Bibliografie; Atribuţiile posturilor
• consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post
   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

• referent, clasa III, gradul profesional superior – 1 post
  - studii liceale, respective studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

c) Serviciul  fiscalitate persoane fizice - Bibliografie; Atribuţiile posturilor
• consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

d) Serviciul  fiscalitate persoane juridice - Bibliografie; Atribuţiile posturilor
• consilier, clasa I, gradul profesional superior – 2 posturi
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

e) Serviciul  urmărire și executare silită - Bibliografie; Atribuţiile posturilor
• consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an;

• consilier, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul;

f) Serviciul  amenzi - Bibliografie- şef serviciu; Bibliografie consilier; Atribuţiile posturilor - consilier; Atribuţii şef serviciu
- • șef serviciu
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
 - studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional superior – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: drept, ştiinţe economice sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an;

g) Serviciul  prelucrarea automată a datelor - Bibliografie; Atribuţiile posturilor 
• consilier, clasa I, gradul profesional principal – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, științe inginerești – ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informațiilor sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;

• consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe economice, științe inginerești – ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informațiilor sau științe administrative cu specializarea administrație publică;
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în intervalul 5 – 24 iulie 2019.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile  de  pe  actele  prevăzute  mai  sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pânzariu Raluca, consilier  în cadrul Serviciului resurse umane, camera 45, email ralucap@primariasv.ro.

Anunţ nr. 22043/05.07.2019

 PRIMAR
ION LUNGU

Inchide