de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de S.C. EUROBETA COLORS S.R.L. și ABALAȘEI SORIN MARIUS, pentru construirea a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitate pentru confecții metalice, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 10882 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 48282(495mp), nr. 48283(2105mp) și nr. 48284(8282mp), situat în intravilanul municipiului, pe str. Mitocului.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare .PDF
   -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava .PDF
   -  Raportul compartimentelor de specialitate .PDF
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre .PDF
   -  Plansa incadrare in zona .PDF
   -  Plansa reglementari urbanistice .PDF
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro - secțiunea “Anunțuri”, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism- camera 38 şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

Data afișării: 07.06.2018

Anunt: 19818 din 07.06.2018

 

 

Inchide