Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;

Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit.a), alin. (2) şi art.196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  administrativ;

DISPUN:

Art.1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua 30 SEPTEMBRIE 2021, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, conform Proiectului Ordinii de zi anexat la prezenta dispoziție.  
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Suceava.
Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre menționate, se pot formula şi depune amendamente în condițiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

  PRIMAR,
ION LUNGU


CONTRASEMNEAZĂ             
 SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
  Jrs. IOAN CIUTAC              

 

 Nr. 1528
 Din 24.09.2021

Inchide