Art.1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de miercuri, 30 SEPTEMBRIE 2020, ora 14°°, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, conform Proiectului Ordinii de zi anexat la prezenta dispoziţie.  
Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Suceava.
Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.


PRIMAR,
ION LUNGU      

Constrasemnează
Secretar general al municipiului
Jrs. IOAN CIUTAC
 

Nr. 1832
Din 24.09.2020
   

Inchide