1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 27.05.2009 .
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor active aflate in patrimoniul S.C. Termica S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Suceava -2009-2015-initiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanta pentru Dezvolatarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galati-initiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu solicitant- Puha Ciprian Constantin –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
7. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. Zefirului fn , in vederea amplasarii unui post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava
8. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava , in vederea casarii-initiator Primarul municipiului Suceava
9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decemmbrie 1918 si str.Stefan cel Mare , in vederea amplasarii a patru tonete de inghetata-inititator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON Moldova a terenului in suprafata totala de 2 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa fn-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distribuitie S.A. a terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. 22 Decembrie fn, in vederea amplasarii unui post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , B-dul 1 Decembrie 1918 nr.22 si str. Traian Taranu nr.3 in vederea amplasarii a doua totemuri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Aleea Lalelelor nr.5, bl.108, , sc.C, ap.2-initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Mesteacanului nr.4, bl.23, sc.A, ap.7-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Stefan cel Mare nr.37, bl.E2, sc.B, ap.2-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de treren proprietate privata a municipiului Suceava situate in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in str. Stefan Tomsa nr.4-initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava str. Nicolae Balcescu , in vederea extinderii unui spatiu comercial-initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind propunerea de completare a anexei nr.2 la H.G.R. nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare precum si de completare a anexei nr.2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 66/2008 pentru aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea transportului de persoane , marfuri sau bunuri in regim de taxi-initiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind pregatirea punerii in aplicare, la nivelul municipiului Suceava , a prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale referitoare la serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara-initiator Primarul municipiului Suceava
28. Raportul Comisiei de evaluare nr. 1550/17.06.2009 .
29. Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 19752/16.06.2009
30. Adresa S.C. Genius S.R.L. inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 115/01.06.2009

31. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 2016 din 24.06.2009
Inchide