1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 03.06.2010, a şedinţei ordinare din data de 30.06.2010 şi a şedinţei extraordinare din data de 9.07.2010 a Consiliului Local.
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii” pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 156/28.08.2008 privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea expertizării, proiectării şi execuţiei în regim de urgenţă a lucrărilor privind „Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru susţinerea conductelor de termoficare şi alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava”        – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Consolidare versant Dealul Mănăstirii – Teodoreni” din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ştefan cel Mare şi bd. Ana Ipătescu din municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea corectării erorii prevăzută în PUG-ul municipiului Suceava – zona din UTR 21, în suprafaţă totală de 47.156 mp teren situat pe strada Parcului – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul Viorel Seredenciuc.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC COMPLEX ZIMBRU SRL – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul Viorel Seredenciuc.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC SUPER ELEGANT SRL – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul Viorel Seredenciuc.
14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010 şi HCL nr.44 din 25.03.2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municpiul Suceava, situat în Suceava, strada Aleea Trandafirilor nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia service telefonie mobilă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de tren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei reţele radio de transport şi acces la clienţii de tip WiMax – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnişoarei Paraschiva Victoria Batariuc – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III-VI din O.U.G. nr.63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Raport al comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziţiei de Primar nr.2819 din 17.10.2008
25. Informare privind efectuarea concediului de odihnă a d-lui Primar în perioada 30.07-20.08.2010.
26. Informarea nr.253.138/13.07.2010 privind activitatea Serviciului Protecţie socială pe semestrul I -2010.
27. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1962/23.07.2010

 

Inchide