1.   Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.02.2009 şi 02.03.2009;
2.   Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui. Girigan Eugen şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.   Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Caşu Cornel în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.   Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art.4 pct.4 din cadrul HCL nr. 126/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Suceava pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.   Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. T.P.L. S.A. Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizarea racordului electric la Cetatea de Scaun a Sucevei, de la PT 41 – Str. Mirăuţilor – Str. Grădinilor – PT proiectat (limită Parc Şipote)” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizare reţea electrică de joasă tensiune, de la PT Str. Grădinilor – Parc Şipote – Cetatea de Scaun” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizare reţele de evacuare ape drenate şi de canalizare la Cetatea de Scaun a Sucevei” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament local aferent acestuia pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe în zona Lanişte din intravilanul municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant Oghinciuc Dănuţ - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitanţi Diaconu Mircea şi Antonela Daniela - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitanţi Sargut Verginia şi Hodorogea Palaghianu Maria - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant S.C. Cristian Mega Construct S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
15.   Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.  Proiect de hotărâre privind completarea, precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.  Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de predare primire încheiat în baza HGR nr.1563/19.12.2007 privind transmiterea din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica Romano –Catolică a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, str. Ştefan cel Mare fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.   Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Cristian Mega Construct S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.   Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii proprietate a municipiului Suceava situate în str. Viitorului nr. 2 din spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă în locuinţe sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul George Enescu fn, în vedera amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană situată în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78, respectiv str. Ana Ipătescu nr.6 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.   Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.   Proiect de hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini către proprietarii construcţiilor – case de locuit precum şi a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava către proprietarul construcţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe această parcelă de teren -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.   Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale situate în imobilul de pe str.Alunului nr. 32 şi trei locuinţe sociale situate pe str. Viitorului nr.2, bl. B1, sc. C, ap. 1, 2, 3, solicitanţilor îndreptăţiţi, în ordinea de prioritate stabilită - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de circulaţie în Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27.   Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare „Toţi pentru curăţenia oraşului” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
28.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
31.   Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32.   Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Generale a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
33.  Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu în municipiul Suceava înregistrat la
Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 61/20.03.2009;
34. Contestaţia S.C. GENIUS S.R.L. Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava
sub nr. 50/10.03.2009;
35. Diverse.

 

PRIMAR;

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 764 din 20.03.2009

Inchide