1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.05.2014 şi 12.06.2014;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia „Rossi” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană de Rugby Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 69/27.03.2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice cere nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare şi refuncţionalizare sală de sport la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Extindere, modernizare şi refuncţionalizare sală de sport la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 9. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 17 la HCL nr. 151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfânta Înviere” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Republicii nr. 2, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon şi acces direct din exterior din cauza deficienţei locomotorii avansate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Mihai Viteazul nr. 5, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un windfang şi amenajarea unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr. 9, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava, str. Cuza Vodă fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Petru Rareş fn, aferent spaţiului comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, Aleea Saturn – Piaţa agroalimentară, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului cu caracter provizoriu existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 20. Adresa S.C. Termica S.A Suceava nr. 5326/03.06.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 127/05.06.2014;

 21. Plângerea prealabilă formulată de UNICOM HOLDING S.A. înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr.14870 din 27.05.2014.

 22. Adresa Institutiei Prefectului Judeţului Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 14901/27.05.2014, prin care comunică memoriul depus de d-na. Benchea Georgeta Carmen.

 23. Adresa formulată de Andronic Tatiana Luisa şi Andronic Cristian, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 16095/10.06.2014.

 24. Diverse.

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  1269 din 20.06.2014 

 

 

  

Inchide