1.     Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local ce au avut loc in data de 17 decembrie 2014 si 29 ianuarie 2015.

2.     Proiect privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul IV al anului 2014, pe cele sectiuni: Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava.

3.     Proiect de hotarare privind virari de sume in cadrul Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.

4.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitar din Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

5.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile - rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheata, box, ateletism, lupte greco-romane, canotaj-initiator Primarul municipiului Suceava.

6.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia “ INTERCULT BUCOVINA “- initiator Primarul municipiului Suceava.

7.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala “Ansamblul Maestro Art “ Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

8.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Clubul Sportiv “ Rapid CFR” Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

9.     Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania -initiator Primarul municipiului Suceava.

10.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.268 alin.4 din Anexa nr.1 la HCL nr.260 din 27.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.

11.  Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care nu dispun de locuinta pe teritoriul municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

13.  Proiect de hotarare privind modul de calcul a contributiei lunare de intretinere a copiilor ce frecventeaza Cresa nr. 1 Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “ Instalare sistem centralizat detectare, alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta a inceputurilor de incendii pentru sediul Primariei Suceava si sisteme de siguranta ( Conform Hot.1425/2006, art.15 ali.(1) pct.16, respectiv conform Ord. MAI 163/2007 ) “- initiator Primarul municipiului Suceava.

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “ Instalarea sistem centralizat detectare, semnalizare a inceputurilor de incendii pentru sediul Primariei Burdujeni (conform Ord. M.A.I. 163/2007 )” -initiator Primarul municipiului Suceava.

16.  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.255/30.10.2014 privind aprobarea infiintarii centrului bugetar Gradinita cu program normal “Tandarica” si a anexelor la HCL nr. 288/27.11.2014 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat si HCL nr. 289/27.11.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar -initiator Primarul municipiului Suceava.

17.  Proiect de hotarare privind modificarea art.1(2), din HCL nr.261/31.10.2013 pentru aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism-CTATU si a regulamentului de functionare al acesteia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.

18.  Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de dare in administrare pentru unitatile de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile, terenuri si cladiri apartinand domeniului public al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii intre Municipiul Suceava , S.C. Dedeman S.R.L. si Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

20.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr.11 A , in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava.

21.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Baladei nr.9 , in vederea extinderii spatiului de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava.

22.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, B-dul Pref. Gavril Tudoras nr. 15, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava.

23.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 12, pentru extinderea unui spatiu de locuit in vederea schimbarii destinatiei acestuia in cabinet stomatologic -initiator Primarul municipiului Suceava.

24.  Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa, a terenului proprietate publica a municipiului Suceava, situat in Suceava, str. Petru Rares f.n., aferent spatiului comercial proprietate a A.F. Mamciuc Carmen Cornelia si Sotuha Camelia Elena - initiator Primarul municipiului Suceava.

25.  Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren, respectiv S.C. Totex S.R.L. Botosani-initiator Primarul municipiului Suceava.

26.  Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Bazelor nr.3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren, respectiv S.C. UPSERV S.R.L. - initiator Primarul municipiului Suceava.

27.  Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Bazelor nr.3 proprietarului constructiilor amplasate pe aceasta parcela de teren, respectiv S.C. EXPROTERM S.R.L. - initiator Primarul municipiului Suceava.

28.  Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situate in Suceava  str. Stefan cel Mare si in str. Calea Unirii , proprietarului constructiilor amplasate pe aceste parcele de teren , respectiv societatii Telekom Romania Communication S.A. -initiator Primarul municipiului Suceava.

29.  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata in municipiul Suceava , b-dul Pref. Gavril Tudoras, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon - initiator Primarul municipiului Suceava.

30.  Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu proprietate privata a municipiului Suceava, situat in Suceava str. Ghe. Doja  nr. 12-initiator Primarul municipiului Suceava. 

31.  Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a spatiului medical proprietate privata a municipiului Suceava, situat in Suceava, str. Stefan cel Mare nr.78 - initiator Primarul municipiului Suceava.

32.  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.

33.  Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii S.C. TRANSAGENT S.A. , cu actionar unic municipiul Suceava avand ca obiect de activitate transportul, distributia si furnizarea agentului termic pe raza municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

34.  Proiect de hotarare privind aprobarea reluarii procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

35.  Proiect de hotarare privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotararii Guvernului nr. 742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Suceava in Adunarea Generala a AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea actului constitutiv si Statului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului consitutiv si a Statultului ale AJAC Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.

36.  Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava

37.  Proiect de hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii savarsite in administrarea asociatiilor de proprietari - initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.

38.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava.

39.  Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului aferent anului 2014 privind stadiul indeplinirii masurilor cuprinse in Programul de gestionare a calitatii aerului in Municipiul Suceava la indicatorul pulberi in suspensie PM 10-initiator Primarul municipiului Suceava.

40.  Proiect de hotarare privind transformarea a doua posturi - functii publice in statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

41.  Proiect de hotarare de aprobarea a Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2015 pentru municipiul Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.

42.  Plângerea prealabila nr.22 din 30 ianuarie 2015 și  cererea nr. 654/86/2015 introdusa la Tribunalul Suceava, Secția de contencios administrativ și fiscal  formulata de d-nii consilieri locali: Bradatan Tiberius Marius, Girigan Eugen, Cocris Doinita, Grosar Cornel, Paduraru Andrei George, Sfecla Geniloni, Gavril Varvara.

43.  Informarea Biroului evidenta și administrarea imobilelor de locuit înregistrată la Primaria municipiului Suceava la nr. 5204 din 19.02.2014.

44.  Diverse.

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 378

Din  20.02.2015

              

Inchide