1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28.01.2016.
2.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru institutia de spectacole “ Teatrul municipal Matei Visniec Suceava “-initiator Primarul municipiului Suceava.
4.  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2016 ale Teatrului Municipal „Matei Visniec” Suceava si rectificarea Bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotarare privind modificarea Listei de investitii aferenta Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 25.000.000 lei-initiatori Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind finantarile nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes local”, al municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.
9.  Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea si acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania „-initiator Primarul municipiului Suceava.
10.Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind incheierea contractelor de asociere a Municipiului Suceava cu persoane juridice, in vederea realizarii in comun a unor actiuni , lucrari, servicii sau proiecte de interes public local „-initiator Primarul municipiului Suceava.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania –initiator Primarul municipiului Suceava.
12.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala „Ansamblul Maestro Art „Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
13.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia „ Kinetoterapeutilor din Bucovina” Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.
14.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia „Suceava Capitala Culturala Europeana „  –initiator Primarul municipiului Suceava.
15.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitar din Suceava Sectiile –handbal, atletism-initiator Primarul municipiului Suceava.
16.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile-rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheata, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj-initiator Primarul municipiului Suceava.
17.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava.
18.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
19.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care nu detin locuinta pe teritoriul municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
20.Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădinița – inițiator Primarul municipiului Suceava.
21.Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul 2016-2017-initiator Primarul municipiului Suceava.
22.Proiect de hotarare privind exprimarea acceptului de infiintare a consortiului scolar sub denumirea Consortiul Centrelor de Studii Europene si “Stefan cel Mare si Sfant”-initiator Primarul municipiului Suceava.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 202/17.09.2010 privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sanctiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr. 343/2010 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
24.Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava.
25.Proiect de hotarare privind administrarea terenului proprietate publica a municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava.
26.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Stefan cel Mare fn, in vederea amplasarii unui totem publicitar –initiator Primarul municipiului Suceava.
27.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situat in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului Suceava.
28.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in Suceava , Aleea Saturn, bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava.
29.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.1, pentru amenajare acces din exterior  (trepte si podest) in vederea schimbarii destinatiei unui spatiu de locuit in spatiul pentru prestari servicii –initiator Primarul municipiul Suceava.
30.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr.153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava.
31.Proiect de hotarare privind darea in administrare a unitatilor de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile terenuri si cladiri apartinand domeniului public al Municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
32.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
33.Proiect de hotarare privind aprobarea suspendarii temporare a  activitatii SC TRANSAGENT SRL-initiator Primarul municipiului Suceava.
34.Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii pentru Directia de Ecologizare, Directia de Asistenta Sociala, Directia Administratia Pietelor si Directia Generala a Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava.
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitațile sanitare de învățământ, pentru anul 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
36.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre  Municipiul Suceava si Asociatia Lumina Lina Suceava “ Centrul social de noapte si reinsertie sociala a persoanelor fara adapost –Sfânta Vineri ”  -initiator Primarul municipiului Suceava.
37.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL, pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava.
38.Proiect de hotarare privind aprobarea programului special de salubrizare “ Toti pentru curatenia municipiului Suceava “-initiator Primarul municipiului Suceava.
39.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2016 al municipiului Suceava  - initiator Primarul municipiului Suceava.
40.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2016 pentru municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
41.Adresa SC General Construct SRL inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 174/20.01.2016.
42.Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit , inregistrata la Primaria municipiului Suceava  cu nr. 5707/18.02.2016.
43.Diverse.

   PRIMAR,
  ION LUNGU              
      
Avizat pentru legalitate,
  Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.
  Din 19.02.2016
   

Inchide