Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
                     
    Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit.a), alin. (2) şi art.196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                                                      DISPUN:

        Art.1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua de miercuri,  24 noiembrie 2021, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliul Local al municipiului Suceava, nr.50, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție. 
      Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
       Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava. 
       Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit.c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

                                                                                    PRIMAR,
                                                                               ION    LUNGU

                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
                                                                                                                                             Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr.1924 
  Din 18.11.2021

 

 

Inchide