1.      Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 27 ianuarie 2011 .
2.      Proiect de hotarare privind alocarea de sume din bugetul local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
3.      Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava
4.      Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Suceava la constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara-initiator Primarul municipiului Suceava
5.      Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului-casa de locuit cu anexe si teren situat in municipiul Suceava , str. 6 Noiembrie nr.14, catre titularul contractului de inchiriere – initiator Primarul municipiului Suceava
6.      Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
7.      Proiect de hotarare privind modificarea titlului si Art.1 din Hotararea nr. 201 din 17 septembrie 2010 privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea proiectului „ EVUE- Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa „ faza a II a cofinantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de cooperare teritoriala URBACT II-initiator Primarul municipiului Suceava
8.      Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului in Municipiul Suceava la indicatorul PM 10-initiator Primarul municipiului Suceava
9.      Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 32 mp-teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 32 mp-proprietatea fam. Salvar Mircea si Tatiana-initiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , modificata prin HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului elaborat conform Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism , anexa la Ordinul nr. 2701 din 30.12.2010-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte si functiuni complementare locuirii, pe terenuri proprietati private in suprafata totala de 47.156 mp, Solicitanti: proprietarii de terenuri ( fost RAPPS ) , str. Parcului- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
13. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei suprafete de 7454 mp, terenuri proprietati private situate pe strada Strandului, in terenuri curti-constructii- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru edificarea unor constructii cu spatii de locuit si functiuni complementare locuirii ( servicii, spatii de birouri) , pe teren proprietate privata , situat pe strada Parcului , solicitanti : S.C. SIBELIUS S.R.L. - initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
15. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Vasile Alecsandri fn si stabilirea pretului de pornire la licitatie-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului comercial existent situat in str. Universitatii fn-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii unor totemuri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unei alei de acces-initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti constructii si gradini catre proprietarii constructiilor –case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind Planul cu principalele activitati ce urmeaza a fi desfasurate de Politia Locala Suceava in anul 2011 si criteriile specifice de evaluare-initiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant –initiator Primarul municipiului Suceava
26. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publica , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 21/16.02.2011.
27. Informare privind activitatea desfasurata de Politia Municipiului Suceava in anul 2010, inregistrata la consiliul Local al Municipiului Sceava , la nr. 16/07.02.2011.
28. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 373/18.02.2011

 
Inchide