Articol unic: Este convocata şedinţa ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 22 IUNIE 2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 24.05.2017.
2.   Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - initiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia „Crestinii Bucovinei” Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
4.   Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia Clubul Sportiv  „Bucovina Dance Studio” Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
5.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii „Retea gaz metan Burdujeni Sat si Cartierul Tineretului DN 29” - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
6.    Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici actualizati aferenti obiectivului de investitii „Reabilitarea monumentului ecvestru Stefan cel Mare, municipiul Suceava, judetul Suceava” - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
7.   Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici obiectivului de investitii „Firida pentru alimentare cu energie electrica spectacole din PT330” - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
8.   Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sprijin pregatitor pentru înfiintarea GAL Suceava si elaborarea SDL ZUM” si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
9.   Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanism Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea a trei hale cu destinatia de productie tâmplarie PVC, depozitare si cladiri cu destinatia de show – room, birouri, magazin piese auto, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri / bransamente, pe teren proprietate privata în suprafata totala de 4.063 mp – Solicitanti: S.C. TIM AUTO CITY S.R.L., S.C. TIM GRUP S.R.L., SVEDUNEAC ION si SVEDUNEAC COSMINA - initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 153/29.11.1999 cu modificarile si completarile ulterioare - initiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie fara licitatie publica asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata în Suceava, str. Pacii fn. în vederea extinderii unui spatiu comercial existent - initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în locatiune, prin arendare, cu licitatie publica a unei parcele de teren arabil proprietate a municipiului Suceava, str. Caprioarei - initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitatie publica a unui apartament necontractat din blocul de locuinte nr. 21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB din municipiul Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre Asociatia Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico – Social de Îngrijire la Domiciliu a unui spatiu în suprafata totala de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr. 15 - initiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre Fundatia de Binefacere a Nevazatorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava a unor spatii în suprafata totala de 60,56 mp, situate în incinta cladirii din Suceava, str. Petru Rares nr. 58 - initiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului economist inginer Dumitru Cucu - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
18. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului artist, violonist si dirijor Nicoale Botgros - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
19. Proiect de hotarare privind înfiintarea Serviciului de urgenta voluntar de categoria I (C1) al municipiului Suceava, a Organigramei, Regulamentului de organizare si functionare, a Statutului personalului voluntar si a Contractului de voluntariat – initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din HCL nr. 166/24.05.2017 - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
21. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi – functii publice în statul de functii al Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor - initiator Primarul municipiului Suceava.
22. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit înregistrat sub nr. 21.228/15.06.2017.
23. Diverse.

     PRIMAR
  ION LUNGU            
                               
Avizat pentru legalitate,
  Secretar municipiu
 Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 
  Din 16.06.2017  

Inchide