Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 decembrie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.11.2018 și 14.12.2018;
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 11.12.2018, pe cele două secțiuni Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5.  Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor Turturean David-Corneliu și Rebenciuc Paul - Florin premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică – Beijing 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „CARD4ALL - Connecting Cities, Citizens and Servicies - Oraș accesibil pentru toți cetățenii” con 3938 - faza de implementare - cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
9.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 8099/251990/2018 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 117/26.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 252077/2018 aprobat prin HCL nr. 118/26.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 252078/4.05.2018 aprobat prin HCL nr. 119/26.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 2, bl. T7 în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art. 2 din Regulamentul de stabilire și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în Municipiul Suceava, Anexa 1 la HCL nr. 276/2010 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 353/17.12.2015 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
17. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2017 – 30.09.2018;
19. Diverse.


PRIMAR,
ION LUNGU


Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

 Nr. 3.053  
 Din 14.12.2018
   

 

Inchide