1.     Aprobarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc în data de 14 noiembrie 2013 şi 28 noiembrie 2013.
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava la data de 10.12.2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
5.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. “IULIUS MALL” Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural- artistice care se vor desfăşura cu ocazia Revelionului 2014 în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
7.     Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.276/25.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
8.     Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere aplicabile începând cu anul 2014 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energie termică destinată populaţiei pentru luna noiembrie 2013 (producere, transport, distribuţie şi furnizare) de 290,38 lei/Gcal (inclusiv TVA) – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei de 341,55 lei/Gcal (inclusiv TVA) precum şi preţul local pentrru energia termică destinată agenţilor economici de 275,44 lei/Gcal (exclusiv TVA) – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii şi documentaţiei pentru achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare în faţa instanţei de judecată, pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava/Municipiul Suceava, Primarul municipiului Suceava şi al Primăriei municipiului Suceava în litigiile cu SC TERMICA SA Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
12. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Suceava în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Branşament şi instalaţie de utilizare gaze naturale – Patinoar artificial” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Reţeaua de electromobilitate pilot a oraşelor europene EVUE” cod 6091 cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
15. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, pentru anul şcolar 2014-2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar cu caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar cu caracter provizoriu – solicitant SC Tipo Lidana SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
22. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii de expertizare a costurilor şi pierderilor înregistrate de SC TERMICA SA pentru realizarea serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice – iniţiatori: dl.Doroftei Ovidiu – Viceprimar al municipiului Suceava, dl. Mocanu Vasile – consilier local, dl. Păduraru Andrei George – consilier local, dl. Prorociuc Daniel – consilier local, dl.Roibu Marcel Dan – consilier local şi dl.Vornicu Corneliu – consilier local.
23. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de închiriere – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, şi a terenului aferent proprietatea Municipiului Suceava, a modelului Contract cadru de vânzare-cumpărare, cu plata integrală sau cu credit ipotecar, a Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare şi aprobarea Raportului de evaluare privind activ imobiliar teren aferent locuinţelor A.N.L., Cartierul Obcini şi Privighetorii, prin care a fost stabilit preţul de vânzare a cotei părţi indivize pentru fiecare apartament – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Contractul nr.251.749/04.04.2013 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr.81/28.03.2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea clauzei 5.1. din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr.252.176/26.04.2013, aprobat prin HCL nr.123/25.04.2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
28. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
29. Raportul nr.33.539/10.12.2013 de analiză şi evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanţă privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2012-30.09.2013.
30. Diverse.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  3748 din 13.12.2013

 
Inchide