Nr. 36944 din 17.12.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic, treapta I din cadrul Serviciului Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în Muncă.

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.   

                                          Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

o     cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011

o     studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic

o     vechime în specialitate necesară de minim 9 ani.

            Concursul se organizează conform calendarului următor:         

·          04 ianuarie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          11 ianuarie 2016, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

          Dosarul de concurs se constituie din:

-          cererea de înscriere la concurs *

-          curriculum vitae *

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

 

PRIMAR,

Ion Lungu

 

Inchide