Nr. 20336 / 06.07.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier debutant la Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor Suceava.          

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) specifice :

o     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică  

o     cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu.

 

             Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

                                              

Concursul se organizează conform calendarului următor:        

·          17 iulie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          28 iulie 2015, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;

·          Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

              Dosarul de concurs se constituie din:

-          cererea de înscriere la concurs *

-          curriculum vitae *

-          copia actului de identitate

-          copiile documentelor care ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;

-          după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite

-          cazierul judiciar

-          adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

* formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane

v. Bibilografie

 

PRIMAR,

Ion Lungu

Inchide