PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr. 13904 / 30.04.2009
 
A N U N Ţ
 
 
 
          Primăria  municipiului  Suceava,  cu  sediul  in  B-dul  1  Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
 
Director general al Direcţiei generale tehnice şi de investiţii
 
          Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul .    
                                          
          Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, până la data de 20 mai 2009, ora 1400;
  • Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50, dupa următorul program: 

         - proba scrisă:          în data de 3 iunie 2009, cu începere de la ora 1000; bibliografie

         - interviul:                 în data de 5 iunie 2009, cu începere de la ora 1400.
 
              Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici 
  • studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani
  • cunoştinte de operare pe calculator de nivel mediu.
 
             Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
-          formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
-          copia actului de identitate
-          copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
-          copia integrală a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei pubice
-          cazierul judiciar
-          adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie
-          declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activitati de poliţie politică.
 
Relaţii suplimentare: la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 212696, int. 152.
 
 
  
PRIMAR,
ION LUNGU
Inchide