Nr. 35690/08.12.2015

ANUNŢ privind organizarea evaluării/selecției prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT  PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

 

S.C. Transport Public Local S.A., cu sediul în Suceava, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A., anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru 5 (cinci) membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

Durata mandatului:          

Durata mandatului de administrator este de 4 ani.

            Etapele de desfăşurare a selecţiei:

            Procedura de evaluare și selecție se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

            Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Suceava până în data de 12.01.2016, ora 12.00.

            Selecţia dosarelor de înscriere se va face în termen de 2 zile de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor.

            Interviul candidaţilor selectaţi va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data selecției dosarelor.

            Anunţarea rezultatelor se va face în termen de 5 zile de la data desfășurării interviului prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Suceava si pe pagina de internet a instituției.

            Pot candida pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

            Condiţii generale:

       Persoane fizice cu cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       Domiciliul stabil/rezidenţă în România;

       Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

       Capacitate deplină de exerciţiu;

       Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

       Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru  gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

       Să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;

       Să nu exercite concomitent mai mult de un mandat de administrare ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

       Nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definite prin lege.

           Condiţii specifice:

           1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

           2. Experienţă în administrarea/managementului unor întreprinderi publice profitabile sau a  unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale;

           3. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.   

           Criterii de selecţie:

           1. Îndeplinirea condiţiilor de candidare şi a celor cerute prin Ordonanța de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

           2. Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al societății;

           3. Abilităţi manageriale şi personale;

           4. Cunoșterea legislației în domeniu.

           Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

           1. Cerere de înscriere;

           2. C.V. în format Europass;

           3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

           4. Copii după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale sau specifice;

           5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;

           6. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz;

           7. Cazier judiciar;

           8. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

           9. Declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de selecţie precum şi acordul de a permite verificarea informaţiilor furnizate.

           Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până în data de  12.01.2016, ora limită de depunere fiind ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, mun. Suceava, Jud. Suceava în plic închis și sigilat.

           Bibliografia pentru proba interviului se publică anexă la prezentul anunț.

            Informații suplimentare pot fi obținute de la Primăria Municipiului Suceava, dna Raluca Pînzariu, tel. 0230-212696 / Interior 252 sau dl Constantin-Mihai Vicovan tel. 0230-212696 / Interior 165,  fax. 0230-520593, e-mail primsv@primariasv.ro.

 

Inchide